Catala Les entitats, en català!

Amb el suport del Departament de Cultura, Suport Associatiu fomenta l'ús del català al Tercer Sector.

  • Models de documents i formularis d'ús habitual a les entitats.
  • Claus per millorar la redacció de projectes en català, glossari de termes, ...
  • Dubtes lingüístics més freqüents

enquesta3 Eina online per a l'autodiagnòstic de la gestió a les entitats no lucratives

L'eina d'autodiagnòstic permet que les entitats avaluïn l'estat de la seva gestió en els àmbits econòmic, jurídic, d'òrgans de govern, estratègia, etc.

  • Analitza l'estat de l'entitat en relació amb les diferents àrees de la gestió.
  • Detecta els punts forts per poder-los consolidar i localitza els punts febles que us cal corregir.
  • Troba idees innovadores que us permetran millorar la vostra gestió.

Àrees de la gestió d'associacions i fundacions

El qüestionari de l’eina d’autodiagnòstic de la gestió associativa i de fundacions s'estructura en 9 àrees de gestió

activitats

1.

Activitats/Serveis

Les entitats no lucratives han d'assegurar que les seves activitats són adients per desenvolupar la seva missió, que ho fan amb criteris de qualitat i tenint en compte totes les persones que intervenen.

estrategia

2.

Estratègia

Cada entitat ha de definir la seva estratègia en relació amb la seva missió, valors i planificació. Sense estratègia es pot caure en "l'activisme" sense mesurar l'impacte i l'eficiència social, mediambiental, etc.

aliances

3.

Aliances i xarxes

Per a enfortir l‟entitat és fornamental el contacte amb altres organitzacions, treballar amb altres entitats o agents socials mitjançant la participació en xarxes o establint aliances.

organs

4.

Òrgans de govern

Per garantir el bon funcionament de les entitats cal que els seus òrgans de govern (juntes directives o patronats) exerceixin les seves responsabilitats i que el lideratge polític es complementi amb el lideratge tècnic dels equips.

persones

5.

Gestió de les persones

El principal valor de les entitats és el seu equip humà. A banda de les obligacions legals que s'han de complir, l'entitat ha de preveure mesures per garantir les millors condicions de treball per a totes les persones vinculades al projecte.

juridic

6.

Aspectes jurídics i legals

Les entitats han de conèixer la normativa específica a què estan sotmeses i aplicar-la amb diligència per tal de poder assegurar un correcte funcionament intern i poder donar garanties de transparència davant la seva base social i la societat en general.

economic

7.

Economia

La gestió econòmica a les entitats és una àrea fonamental per garantir la seva continuïtat. Cal que les entitats coneguin les seves obligacions comptables i fiscals i elaborin una estratègia que inclogui el seguiment pressupostari, la gestió de la tresoreria i la diversificació de les fonts de finançament.

infraestructures

8.

Infraestructures i equipaments

Les entitats han de disposar de l'equipament i les infraestructures mínimes necessàries per tal de desenvolupar l'activitat i atendre les persones usuàries: aparells informàtics, sistemes d'informació i comunicació, adequació dels locals i infraestructures a l'activitat, etc.

impacte

9.

Resultats i impacte

Les entitats han de disposar d'instruments i mecanismes per tal de mesurar, avaluar i comunicar els resultats de les activitats i serveis que desenvolupen, amb l'objectiu d'analitzar-les i comunicar-les a les persones associades, al personal voluntari i contractat i a totes les parts interessades.272481_diagram

Eina d'autodiagnòstic de la gestió associativa

L'Eina per a l'autodiagnòstic de la gestió té per objectiu el d'ajudar les entitats no lucratives a avaluar l'estat de la seva gestió, mitjançant l'accés a diversos qüestionaris d’autoavaluació. 

graf

Plans de millora de la gestió

El projecte de Plans de millora per a la gestió eficient dels recursos és un projecte que va ser finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc de la iniciativa projectes innovadors 2012-2013.

cata2

Les entitats, en català! Edició 2016

Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Suport Associatiu vol impulsar l'ús de la llengua catalana a les entitats del Tercer Sector, proporcionant-los eines per a la millora de les seves comunicacions, models de documents i formularis, etc.