Recursos Activitats/Serveis PMF Què són els objectius generals, específics i operatius d'un projecte?

Què són els objectius generals, específics i operatius d'un projecte?

Imatge d'una dianaQuan elaborem un projecte, cal que definim els seus objectius, que poden ser de tres tipus:

Objectius generals

Els objectius generals corresponen a les finalitats genèriques d'un projecte o entitat.

No assenyalen resultats concrets ni directament mesurables per mitjà d'indicadors però sí expressen el propòsit central del projecte. Han de ser coherents amb la missió de l'entitat.

Els objectius generals es concreten en objectius específics.

Objectius específics

Es deriven dels objectius generals i els concreten, assenyalant el camí que cal seguir per tal d'assolir-los. Indiquen els efectes específics que es volen aconseguir tot i que encara no expliciten accions directament mesurables mitjançant indicadors.

Objectius operatius

Concreten els objectius específics. Són quantificables, mesurables mitjançant indicadors i directament verificables. Així, ens permeten fer seguiment i avaluació del grau de compliment dels efectes que es volen assolir amb els objectius específics.