Recursos Aspectes jurídics-legals PMF Quin és el contingut mínim que ha de contenir una acta de la nostra associació?

Quin és el contingut mínim que ha de contenir una acta de la nostra associació?

Dibuix de reunióL’acta de cada reunió ha d’incloure la data, l’hora i el lloc, l’ordre del dia, els assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de les quals s’hagi demanat constància i els acords adoptats, amb la indicació del resultat de les votacions i de les majories amb què s’han adoptat.

Les actes han d’ésser redactades i signades pel secretari de l’òrgan o de la sessió, amb el vistiplau de qui hagi ocupat la presidència, i s’han d’aprovar, si escau, en la mateixa reunió o en la següent, llevat que els estatuts estableixin una altra cosa.

La custòdia del llibre d’actes és a càrrec del secretari.

Vegeu l'aparat de Models de documents.