Recursos Aspectes jurídics-legals PMF Quin contingut ha de tenir el règim disciplinari?

Quin contingut ha de tenir el règim disciplinari?

coloured_-_conceptsEl règim disciplinari pretén establir una sèrie de mesures contra els associats que incompleixin els seus deures, per exemple deixar de pagar les quotes.

Es poden establir graduacions segons la gravetat de l’incompliment. Ara bé, cal no oblidar que aquesta matèria s’ha de regir per uns principis de justícia, proporcionalitat i audiència, que motivarien les següents mesures:

La Junta Directiva ha de designar a la persona o comissió encarregada de fer la instrucció i obrir l’expedient disciplinari. Abans d'imposar la sanció, s'ha d'informar a la persona afectada de les causes que la justifiquen.

La persona afectada té el dret d'oposar-s'hi i de practicar proves en descàrrec seu, la imposició de sancions ha d'ésser sempre motivada.

La sanció final la decideix l’òrgan degudament facultat en els estatuts de cada entitat -pot ser la Junta Directiva- o establir la necessitat de ratificació en Assemblea General.