Recursos Aspectes jurídics-legals PMF Quins són els llibres que ha de portar tota associació?

Quins són els llibres que ha de portar tota associació?

Peça de puzzleL’article 313-3 de la Llei 4/2008 disposa que tota associació ha de portar els següents llibres:

  • Un llibre de socis/es, on es du el registre dels associats i associades i on cal fer constar les altes i baixes de tots els socis inscrits a l'associació. Generalment hi constarà el nom, cognoms i les dates d'alta i baixa, el domicili, telèfon de contacte.
  • Un llibre d'actes, on figuren les actes de les reunions de les Assemblees Generals, i dels altres òrgans de l'associació, com la Junta Directiva.
  • Un llibre de voluntaris, en aquelles entitats en les quals col•laborin persones en règim de voluntariat.
  • Respecte als llibres de comptabilitat, les persones jurídiques han de portar un llibre diari i un llibre d’inventaris i comptes anuals, llevat que les entitats no estiguin obligades a presentar l’impost de societats. En aquest cas, no seran necessaris el llibre diari, ni el d’inventaris i comptes anuals, però sí que caldrà un llibre de caixa, on es detallin els ingressos i depeses.