Recursos Aspectes jurídics-legals PMF Volem dissoldre la nostra associació, com ho hem de fer?

Volem dissoldre la nostra associació, com ho hem de fer?

939804_team_work_2Si es produeix alguna de les causes que estableix la llei o alguna altra que estableixin els estatuts, cal que l’assemblea general adopti l’acord de dissolució.

Un cop acordada la dissolució s’obre un període de liquidació on la comissió liquidadora o la Junta Directiva, segons estableixin els estatuts, haurà de fer l’inventari a data de dissolució i totes aquelles operacions necessàries pel balanç de dissolució.

En l’acord de dissolució aprovat per l’assemblea, si existeix romanent, caldrà adjudicar els béns sobrants a altres entitats sense ànim de lucre d’acord amb el que preveuen els estatuts.

Finalment, s’haurà de comunicar la dissolució al Registre d’Entitats.