Recursos Aspectes jurídics-legals PMF Hem rebut una notificació oficial i tenim deu dies hàbils per contestar. Com hem de comptar els dies hàbils?

Hem rebut una notificació oficial i tenim deu dies hàbils per contestar. Com hem de comptar els dies hàbils?

Imatge d'un calendari

Per al còmput dels dies hàbils, haurem de distingir si l'organisme que ens ha emès la comunicació és d'àmbit local, autonòmic o estatal.

Com a norma general, per comptar els dies hàbils, es compten els dies naturals i a aquests se li han de treure els diumenges i els dies festius d'àmbit nacional no substituïbles.

A més, si es tracta d'una comunicació d'àmbit autonòmic, treurem també aquells dies festius determinats per la Comunitat Autònoma en qüestió.

Si es tracta d'una comunicació d'àmbit local, tampoc comptarem els festius locals que hagi determinat la població en qüestió.

Finalment, cal esmentar que cada any, el Ministeri d'Administracions Públiques, publica al BOE una resolució mitjançant la qual estableix el calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat per l'any següent, a aquests efectes de còmput de terminis.