Recursos Aspectes jurídics-legals PMF Què és una associació declarada d'utilitat pública?

Què és una associació declarada d'utilitat pública?

Dibuix de persones

Les entitats que han adoptat la forma jurídica d'associació poden sol·licitar la declaració d'Utilitat Pública.

La Utilitat pública possibilita l'accés al mateix règim fiscal especial del que gaudeixen les Fundacions.

La declaració d'Utilitat Pública, comporta per les entitats que la sol·liciten:

  • la capacitat d'usar la menció "declarada d'utilitat pública",
  • la possibilitat de gaudir d'exempcions fiscals i beneficis econòmics.

El marc legal bàsic de la declaració d'utilitat pública el trobem en els articles 32, 33, 34, 35 i 36 de la Llei Orgànica 1/2002, mentre que les qüestions sobre procediment i tramitació queden desenvolupades en el Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d'utilitat publica.

Vegeu també...