Recursos Aspectes jurídics-legals PMF Quins requisits són necessaris per obtenir la declaració d'utilitat pública?

Quins requisits són necessaris per obtenir la declaració d'utilitat pública?

Mans entrecreuades

Podran ser declarades d'Utilitat Pública les associacions que compleixin els requisits establerts a l'article 32 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, les requisits són els que segueixen:

a) Finalitats: en els estatuts de l'associació cal preveure el fet que d'entre les seves finalitats es tendeixi a promoure l'interès general. L'article 32.1 de la LODA, estableix una àmplia llista oberta de finalitats, entre les quals és difícil que no ens trobem.

b) Activitats: l'activitat de l'associació no ha d'estar restringida exclusivament a beneficiar els seus associats.

c) La Junta Directiva: els membres dels òrgans de representació que perceben retribucions no ho podran fer a càrrec de fons i subvencions públiques.

d) Els mitjans: l'associació ha de disposar dels mitjans personals i materials adequats, i amb l'organització idònia per garantir el compliment dels seus fins estatutaris.

e) El temps: l'associació ha d'estar constituïda i inscrita en el registre corresponent, en funcionament i donant compliment efectiu als seus fins estatutaris, ininterrompudament i concorrent tots els requisits anteriors, almenys durant els DOS ANYS immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.

Vegeu també...