Recursos Aspectes jurídics-legals PMF Quins drets i obligacions tenen les associacions declarades d'utilitat pública?

Quins drets i obligacions tenen les associacions declarades d'utilitat pública?

Mans entrecreuades

La declaració d'utilitat pública d'una associació correspon a la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Les associacions declarades d'utilitat pública tenen els drets següents:

a) Utilitzar en tota classe de documents la menció 'declarada d'utilitat pública', a continuació de la seva denominació.

b) Gaudir de les exempcions i els beneficis fiscals que les lleis reconeguin a favor seu, en els termes i les condicions que preveu la normativa vigent.

c) Gaudir dels beneficis econòmics que les lleis estableixin a favor seu.

d) Disposar d'assistència jurídica gratuïta en els termes que preveu la legislació específica.

D'altra banda, les associacions d'utilitat pública han de retre els comptes anuals de l'exercici anterior en el termini dels sis mesos següents al seu acabament, i presentar una memòria descriptiva de les activitats realitzades durant aquest període davant de l'organisme encarregat al registre corresponent, on queden dipositades.

Així mateix, han de facilitar a les Administracions públiques els informes que aquestes els requereixin, en relació amb les activitats realitzades en compliment de les seves finalitats.