Recursos Aspectes jurídics-legals PMF Quins requisits han de complir les entitats sense ànim de lucre per tal de poder optar als beneficis fiscals de la llei 49/2002, de 23 de desembre, del mecenatge?

Quins requisits han de complir les entitats sense ànim de lucre per tal de poder optar als beneficis fiscals de la llei 49/2002, de 23 de desembre, del mecenatge?

Imatge de mans entrecreuades

Per tal d'acollir-se a la llei 49/2002 caldrà que les entitats sense ànim de lucre compleixin els requisits següents:

  • Que persegueixin fins d'interès general.
  • Que destinin a la realització d'aquestes finalitats com a mínim el 70% de les seves rendes i ingressos, en els 4 anys següents al tancament del corresponent exercici econòmic en que s'hagin produït.
  • Que l'activitat realitzada no consisteixi en el desenvolupament d'explotacions econòmiques alienes al seu objecte o finalitat estatutària.
  • Que els socis en el cas de les associacions i els fundadors i patrons en el cas de les fundacions no siguin els principals destinataris de les activitats de l'entitat.
  • Que els càrrecs dels òrgans de govern siguin gratuïts.
  • Que, en cas de dissolució, el seu patrimoni es destini en la seva totalitat a una altra entitat igualment acollida a la llei del mecenatge.
  • Que estiguin inscrites en el registre corresponent.
  • Que compleixin les obligacions comptables previstes en les normes que les regulin.
  • Que compleixin les obligacions de rendició de comptes que estableixi la seva legislació específica.
  • Que elaborin anualment una memòria econòmica en la que s´especifiquin els ingressos i despeses de l'exercici.