Recursos Activitats/Serveis PMF De quines parts ha de constar un projecte?

De quines parts ha de constar un projecte?

Imatge d'un puzzle

Les parts de què hauria de constar un projecte són:

 • Nom: concret, breu i imaginatiu. Ha de comunicar la idea i fer-la atractiva.
 • Presentació de l'entitat: tipus, missió, actuacions habituals, etc. No deixem que s'allargui gaire aquest apartat per no confondre el lector. En tot cas, sempre podrem afegir documentació adjunta al projecte.
 • Justificació i Marc de referència: la justificació són els motius que justifiquen la necessitat del projecte (donar resposta a una demanda concreta, a una necessitat social no satisfeta, etc.).
  Per marc de referència entenem el context en què s'inscriu el projecte tant extern (entorn en què es desenvoluparà) con intern si s'insereix dins d'un programa més global.
 • Descripció general: idea general del projecte -de què volem fer- en poques paraules. El lector ha de poder-se'n fer ja una idea general. Aquí podríem destacar els nostres punts forts o la principal innovació que proposem.
 • Objectius: establir els objectius distingint els generals dels específics.
  Redactarem els objectius de forma clara i senzilla, expressant una sola acció per a cada objectiu i indicant fites tangibles que han de ser fàcilment quantificables i avaluables
 • Beneficiaris: a qui ens adrecem. Hem de descriure'n el perfil (sexe, edats o tipus de persones o entitats beneficiàries, problemàtics específica, etc.) i el nombre de destinataris. Podem indicar el públic potencial i la nostra previsió de beneficiaris de la nostra acció.
 • Localització: cobertura geogràfica del projecte. Beneficiaris i localització ens permetran "posar els peus a terra" i evitar projectes massa abstractes o utòpics.
 • Activitats i pla de treball: descripció de les activitats en què es concreten els objectius, les fases del projecte i la metodologia que usarem. Pot anar junt amb el calendari, si s'escau.
 • Calendari: calendari o cronograma del pla de treball, indicant dates de principi i final i, si pot ser, assenyalant la temporalització de cadascuna de les activitats.
 • Equip: recursos humans amb què compten dur a terme el projecte
 • Recursos: recursos materials que ens calen, recursos amb què comptem, recursos que ens falten i la forma amb què pensem obtenir-los. Ens referirem tant a recursos materials com tècnics o d'equipaments.
 • Pressupost:detall de despeses i ingressos, amb especificació de partides i de la font de finançament. És un dels punts més importants del projecte i caldrà dedicar-hi temps i precisió.
  • Com a despeses haurem de tenir en compte sous i seguretat social, professionals externs, materials, activitats, assegurances, publicitat i difusió, desplaçaments i/o viatges, etc.
  • Pel que fa als ingressos, descriurem els ingressos procedents derivats del projecte si n'hi ha (venda de productes, pagament per part dels usuaris), import que aportem nosaltres, subvenció o import que sol·licitem.
  • Pel que fa a les subvencions, pot ser que les bases indiquin l'import o el percentatge màxim subvencionable
 • Avaluació: com farem el seguiment i avaluació dels resultat, què avaluarem exactament i quins indicadors usarem. Per això cal que els objectius específics siguin avaluables i els haguem definit correctament. A més de l'eficàcia (nombre de persones ateses, inscripcions en activitats, nombre d'accions formatives, etc.) podem mesurar la qualitat (fent enquestes de satisfacció, per exemple, i tabulant-ne els resultats). També podem indicar la periodicitat del seguiment que farem: en un projecte d'un any, farem un seguiment mensual, trimestral,...?
 • Annexos: podem afegir material annex, si veiem que és necessari, memòria de la nostra entitat, etc.