Recursos Economia PMF Quines obligacions comptables tenen les entitats no lucratives catalanes?

Quines obligacions comptables tenen les entitats no lucratives catalanes?

Símbol de l'euro

Les entitats sense afany de lucre es constitueixen en les formes jurídiques d’associació o fundació.

A Catalunya, l’entitat tindrà les obligacions econòmiques estipulades per la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (DOGC núm. 5123, del 2 de maig de 2008).

Tant en el cas de les associacions com de les fundacions, aquesta normativa ens diu que cal portar un llibre diari i un llibre d’inventaris i comptes anuals, és a dir, portar una comptabilitat “de doble partida”, excepte per a aquelles entitats que no estan obligades a presentar la declaració de l’impost de societats.

Aquestes, com a mínim, han de portar un llibre de caixa en què es detallin els ingressos i les despeses. 

En el llibre diari s’han de registrar dia a dia les operacions relatives a l’activitat de l’entitat.Tanmateix, s’hi poden fer anotacions conjuntes dels totals de les operacions per períodes no superiors a un mes, si aquestes es detallen en altres llibres o registres concordants.

El llibre d’inventaris i comptes anuals s’ha d’obrir amb l’inventari inicial, i s’hi ha de transcriure anualment l’inventari de tancament de l’exercici i els comptes anuals. Independentment d’això, aquelles associacions declarades d’utilitat pública, les que rebin periòdicament subvencions o altres ajuts econòmics de les administracions públiques i les que recorrin a la captació pública de fons (com ara donacions d’empreses o de particulars) com a mitjà de finançament de llurs activitats han d’elaborar en tots els casos els comptes anuals i fer-los accessibles al públic.