Recursos Economia PMF Quines obligacions tenen les associacions declarades d'utilitat pública d’àmbit Estatal?

Quines obligacions tenen les associacions declarades d'utilitat pública d’àmbit Estatal?

Imatge d'una calculadoraLes associacions declarades d'utilitat pública han de retre davant de l'organisme encarregat al registre corresponent, els comptes anuals aprovats, una memòria d’activitats i, si s’escau l’informe d’auditoria en els sis mesos posteriors a la finalització de l’exercici econòmic corresponent.

Les associacions han de disposar d'una relació actualitzada dels seus associats, portar una comptabilitat que permeti obtenir la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l'entitat, així com les activitats realitzades, efectuar un inventari dels seus béns i recollir en un llibre les actes de les reunions dels seus òrgans de govern i representació.

Han de portar la comptabilitat d'acord amb les normes específiques que els siguin aplicables.

Les entitats que desenvolupen principalment les seves activitats a Catalunya han de presentar obligatòriament els preceptes i models de balanços i memòria desenvolupats en el Decret 259/2008, de l’aprovació del Pla de comptabilitat de fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Les entitats que desenvolupen principalment les seves activitats a nivell estatal i per a tots aquells exercicis que no comencin amb posterioritat a 01-01-2012, han de presentar els models i preceptes inclosos en el Reial Decret 1514/2007, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat i el Reial Decret 1515/2007 del Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes empreses, complementats –si s’escau- amb el Reial Decret 776/1998, d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense afany de lucre.