Recursos Economia PMF Quina diferència hi ha entre la comptabilitat per partida doble i la comptabilitat per partida simple (Llibre de Caixa)?

Quina diferència hi ha entre la comptabilitat per partida doble i la comptabilitat per partida simple (Llibre de Caixa)?

Imatge d'un xec En la comptabilitat per partida doble es segueix el principi de meritació, és a dir, la imputació d'ingressos i despeses es fa d'acord amb el corrent real de béns i serveis (quan neixen els drets i les obligacions), amb independència del moment en què es produeix el corrent monetari (quan s'efectua el pagament o cobrament).

En canvi, en la comptabilitat per partida simple o Llibre de Caixa es segueix el principi de caixa, és a dir, els moviments es comptabilitzen únicament quan modifiquen el saldo dels comptes de tresoreria, entrades i sortides de diners.

.