Recursos Economia PMF Què és el balanç de situació?

Què és el balanç de situació?

Imatge de bitllets de 20 eurosEl balanç de situació és un document comptable que reflexa la situació patrimonial de l'entitat en un moment concret.

Aquest reflex de la situació de l’entitat es realitza mitjançant la classificació dels diferents elements patrimonials en béns, drets, obligacions i capital propi que té l'entitat en un moment donat.

El balanç de situació és un cos ordenat format per l’actiu, el passiu i el patrimoni net, que te com objectiu reflectir la imatge fidel de l’entitat.

L’actiu del balanç agrupa dues grans masses que són l’actiu no corrent i l’actiu corrent.

 • Actiu no corrent: són tots aquells béns en possessió de l’entitat que tenen una existència duradora i que romandran en aquesta durant un llarg període de temps. Son exemples d’actiu fix: un edifici, el mobiliari, etc.
  A l’actiu fix l’anomenarem Immobilitzat.
 • Actiu corrent: fa referència als béns i drets que no tenen una existència duradora dins l’entitat, sinó més aviat entren i surten amb molta facilitat. Son exemples d’actius no corrent els clients o deutors i els comptes bancaris. 

D’altra banda el passiu del balanç, igual que l‘actiu, també agrupa dues grans masses que són el passiu corrent i el passiu no corrent.

 • Passiu no corrent: estaria format, en general, per tots aquells deutes que té l’entitat amb tercers i que s’han de retornar en un termini superior a un any.
 • Passiu corrent: estaria format bàsicament per tots aquells deutes que té l’entitat amb tercers, com ara els deutes amb bancs, hisenda, proveïdors, etc. que s’hagin de retornar en un període inferior a un any, i en general totes les obligacions o deutes vinculats al cicle econòmic habitual de l’entitat.

Finalment, el patrimoni net està format per tres masses, que són:

 • Fons propis: estarien formats per les aportacions fetes pels fundadors o socis, a fons perdut, pels resultats (beneficis o pèrdues) obtinguts per l’entitat al llarg de la seva vida, i pel resultat (ingressos menys despeses) de l’exercici actual.
 • Ajustaments per canvis de valor: aquesta partida pràcticament no la farem servir mai (llevat d’aquelles entitats molt grans), perquè les entitats habitualment no hauran de fer cap d’aquests ajustaments.
 • Subvencions, donacions i llegats rebuts: figuraran en aquest apartat les subvencions i donacions que no s’hagin de retornat i què estiguin destinades a finançar elements de l’actiu no corrent (immobilitzat) o què es puguin anar gastant en més d’un exercici.
BALANÇ DE SITUACIÓ
Actiu Patrimoni net
 • NO CORRENT
  • Edificis
  • Mobiliari
  • Ordinadors
  • Etc.
 • CORRENT
  • Existències
  • Clients
  • Comptes bancaris
 • FONS PROPIS
  • Aportacions dels socis a l'entitat
  • Resultats històrics
  • Resultat de l'exercici
 • SUBVENCIONS A DISTRIBUIR
  • Subv. i donac. que financen elements actiu no corrent
 • PASSIU
  • NO CORRENT
   • Deutes a retornar en > 1 any
  • CORRENT
   • Deutes a retornar en < 1 any

Això és el que anomenem balanç de situació.

A més, tant la suma dels actius (béns i drets) com la suma dels passius més el patrimoni net (deutes i obligacions i fons propis) han de ser iguals, és a dir, el total de l’actiu ha de ser igual al total del passiu més el patrimoni net.