Recursos Economia PMF Què són els comptes anuals?

Què són els comptes anuals?

Imatge d'arxiusEls Comptes Anuals són un recull dels estats financers d'informació comptable.

Estan integrats pel Balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria.

Aquests documents han de formar una unitat i han de redactats de conformitat amb allò prevista a la normativa.

L’estat de fluxos d’efectiu no és obligatori per a les entitats de dimensió mitjana i de dimensió reduïda.

Els comptes anuals s’elaboren amb una periodicitat de 12 mesos, i han de ser formulats per l’òrgan competent.

El balanç, el compte de resultats i les memòries han de presentar-se signats per tots els membres de la Junta Directiva o de l'òrgan de govern de l'entitat obligat a formular-los.

La presentació dels comptes s’ha de fer en el termini de trenta dies a comptar de l’aprovació.