Recursos Economia PMF Si tenim un lloguer de local, estem obligats a retenir al propietari el 19% de l'import?

Si tenim un lloguer de local, estem obligats a retenir al propietari el 19% de l'import?

Imatge d'una casaSi una entitat té un local o pis llogat, estarà obligada a practicar una retenció del 19% sobre el lloguer que pagui.

Per tant, s'haurà de comunicar a hisenda l'alta d'aquesta circumstància amb una declaració censal (model 036) i, posteriorment, presentar les declaracions i ingressar trimestralment les retencions practicades a Hisenda (amb el model 115), així com el resum anual de les retencions (model 180).

També haurà de lliurar al propietari del local un certificat de les retencions practicades anualment.

Existeixen uns supòsits en el que els lloguers no estan subjectes a retenció:

  1. Si el lloguer de l'habitatge el fa l'associació per algun dels seus treballadors.
  2. Si el total del lloguer no excedeix els 900 euros anuals.
  3. Si l'arrendador acredita a l'arrendatari el compliment de l'obligació de tributar per algun dels epígrafs del grup 861 de la Secció Primera de les Tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, aprovades pel Reial Decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, i no resulti quota zero o bé per algun altre epígraf que faculti per l'activitat de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans, quan aplicant el valor cadastral dels immobles destinats a l'arrendament o subarrendament les regles per determinar la quota establerta en els epígrafs del citat grup 861, no resulti quota zero.
  4. Si el propietari és una fundació o associació declarada d'Utilitat pública acollida al règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius del mecenatge de la Llei 49/2002.