Recursos Òrgans de govern PMF Cal que tots els membres de la junta directiva siguin socis?

Cal que tots els membres de la junta directiva siguin socis?

Si, els membres de la junta directiva han de ser socis i han de tenir capacitat per a exercir llurs drets socials.

Segons l’article 322-10 de la llei 4/2008, del 24 d’abril del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, l’òrgan de govern té caràcter col·legiat i els estatuts en determinen la composició.

Els membres de l'òrgan de govern han de ser associats i han de poder exercir llurs drets socials.