Recursos Òrgans de govern PMF Volem reformar els nostres estatuts però no tenim la junta directiva actualitzada en el Registre. Què hem de fer?

Volem reformar els nostres estatuts però no tenim la junta directiva actualitzada en el Registre. Què hem de fer?

En primer lloc cal que actualitzeu la junta directiva.

Tota associació està obligada a comunicar al Registre qualsevol variació en la composició de la junta directiva així com la renovació dels càrrecs segons el termini que fixen els estatuts de l’entitat.

Si l’òrgan de govern no està actualitzat no està legitimat per portar a terme una reforma estatutària, per això cal que la junta directiva estigui vigent.

De tota manera, es pot aprofitar el mateix moment per dur a Registre la modificació de Junta directiva i la modificació d’estatuts. Els documents han d’estar degudament signats per les persones que correspongui.