Recursos Òrgans de govern PMF Poden rebre retribució econòmica les persones que tenen càrrec dins les juntes Directives de les associacions?

Poden rebre retribució econòmica les persones que tenen càrrec dins les juntes Directives de les associacions?

El Títol II de les associacions, en el seu article 322-16 estableix la gratuïtat dels càrrecs, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades.

El mateix article en el seu apartat 2on, estableix que si algun membre de l’òrgan de govern exerceix funcions o activitats diferents de les ordinàries de govern de l’associació, pot ésser retribuït. No obstant, el nombre total de membres de l’òrgan de govern que percebin qualsevol tipus de retribució de l’associació no pot superar la meitat dels que integren aquest òrgan.