Recursos Òrgans de govern PMF Com podem fomentar la transparència des dels òrgans de govern?

Com podem fomentar la transparència des dels òrgans de govern?

Imatge_pressupostA les entitats no lucratives la transparència és una obligació i una opció sobre la qual s’ha de fonamentar tota la gestió de les entitats.

Amb caràcter general, totes les entitats han de dur una comptabilitat adequada a llur activitat i han de reflectir-la d’una manera fidel que permeti fer el seguiment cronològic de les seves operacions i elaborar els comptes anuals.

Hi ha tres elements fonamentals que recull la normativa per garantir la transparència d’una associació.

El primer element és la obligació que té la Junta Directiva d’elaborar el pressupost i els comptes anuals.

El segon element que configura aquest principi de transparència és el fet de que els comptes s’han de presentar a l’assemblea general per a la seva aprovació, com a màxim en els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici.

Com a tercer element, segons la normativa que regula les associacions declarades d’utilitat pública, les que reben subvencions de l’Administració i aquelles que recorren a la captació pública de fons com a mitjà de finançament de llurs activitats, han d’elaborar els seus comptes anuals i a més estan obligades a fer-los accessibles al públic.