Recursos Òrgans de govern PMF Quins són els requisits per formar part del patronat d’una fundació?

Quins són els requisits per formar part del patronat d’una fundació?

El patronat té caràcter col·legiat i pot estar integrat per persones físiques o jurídiques.

Els membres del patronat, si són persones físiques, han de complir els requisits següents:

  • Tenir capacitat d’obrar plena.
  • No estar inhabilitats per a exercir càrrecs públics o per a administrar béns.
  • No haver estat condemnats per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Si els membres del patronat són persones jurídiques , hom s’ha d’atenir al què estableixen els estatuts respectius amb relació als òrgans de representació, direcció i gestió d’altres persones jurídiques.