Projectes Entitats en català!

Resultat de les enquestes. 

Diagnòstic de l'ús del català a les entitats no lucratives: 

L'enquesta sobre l'estat del català a les entitats permet establir un primer mapa d'usos i necessitats lingüístiques al sector no lucratiu.

Fins a data 30/11/2013, varen obtenir-se 116 respostes completes i 56 incompletes. Els resultats obtinguts han estat els que resumim tot seguit.

Indiqueu en quina tipologia s'inscriuen de forma principal les vostres activitats.
RespostaComptarPercentatge
Salut - Addiccions  6 5.17%  
Dones  1 0.86%  
Gent gran  2 1.72%  
Infància i joventut  30 25.86%  
Persones amb discapacitat  7 6.03%  
Persones immigrades  4 3.45%  
Quart món 0 0.00%  
Cooperació - Solidaritat 4 3.45%  
Ambiental 4 3.45%  
Esportiva 9 7.76%  
Cultural 29 25.00%  
Religiosa 2 1.72%  
Altres  18 15.52%  
NS/NC 0 0.00%  
enquesta

Per altres, les entitats han contestat:

 • Assessorament
 • Serveis Educatius. Serveis a les Persones i Dinamització de Territoris
 • Associació Professional
 • Educació: Escola de Música
 • Tots els públics
 • Col·legi professional
 • Tercer món
 • Atenció a famílies en risc d'exclusió
 • Recreativa
 • Col•lectiu ex treballadors d'una empresa
 • Salut
 • Comunicació Local
 • Educació permanent
 • AMPA
 • Suport internet a entitats del tercer sector
 • Treball comunitari
 • Coordinadora d'entitats

Indiqueu quina és la forma jurídica de la vostra entitat
RespostaComptarPercentatge
Associació 98 84.48%  
Fundació privada 14 12.07%  
Fundació pública 0 0.00%  
Cooperativa 4 3.45%  
NS/NC 0 0.00%  
Enquesta2

Indiqueu quin és el vostre àmbit territorial d'actuació
RespostaComptarPercentatge
Barri o districte  18 15.52%  
Municipal 28 24.14%  
Comarcal 8 6.90%  
Provincial 5 4.31%  
Autonòmic 35 30.17%  
Estatal 11 9.48%  
Internacional 11 9.48%  
NS/NC 0 0.00%  
Enquesta3

A l'hora d'escriure documentació en català, les persones treballadores i/o voluntàries...
RespostaComptarPercentatge
No tenen coneixements de català  0 0.00%  
Tenen pocs coneixements de català  6 7.50%  
Tenen coneixements suficients de català  19 23.75%  
Tenen coneixements avançats de català  55 68.75%  
NS/NC 0 0.00%  
Enquesta4

Hi ha alguna persona treballadora o voluntària amb formació específica per a la correcció i/o redacció en català?
RespostaComptarPercentatge
Sí  56 48.28%  
No  60 51.72%  
NS/NC 0 0.00%  
Enquesta5

L'entitat valora el coneixement del català en la contractació de personal? 
RespostaComptarPercentatge
Sí  69 59.48%  
No 9 7.76%  
No aplicable 25 21.55%  
NS/NC 13 11.21%  
Enquetes6

Quina és la llengua d’ús habitual dels usuaris dels serveis i/o activitats de l’entitat?
RespostaComptarPercentatge
Només català 24 20.69%  
Més català que castellà 63 54.31%  
Més castellà que català 23 19.83%  
Només castellà 1 0.86%  
Altres situacions 3 2.59%  
NS/NC 2 1.72%  
Enquestes7

Per "Altres situacions", les entitats han contestat:

 • Ambdues per igual
 • Indiferent
 • Quan actuem a nivell local és català quasi sempre, però gestionem molts projectes europeus on la llengua vehicular és l'anglès.
 • Català, castellà i anglès!!


En quina llengua es redacten els documents interns de l’entitat? 
RespostaComptarPercentatge
Només català  88 75.86%  
Més català que castellà 16 13.79%  
Més castellà que català 6 5.17%  
Només castellà 5 4.31%  
Altres situacions 1 0.86%  
NS/NC 0 0.00%  
Enquestes8

L'entitat té models estàndard en català dels documents més habituals?
RespostaComptarPercentatge
No en tenim 11 9.48%  
Els hem elaborat nosaltres mateixos 96 82.76%  
Els hem extret de la web 2 1.72%  
Altres 0 0.00%  
NS/NC 7 6.03%  
Enquestes9


Les factures, rebuts, tiquets de caixa, etc. s'emeten com a mínim en català?
RespostaComptarPercentatge
94 81.03%  
No 5 4.31%  
Les factures i/o rebuts s'emeten en la llengua de preferència del soci o usuari 9 7.76%  
Altres 6 5.17%  
NS/NC 2 1.72%  
Enquestes10

Per "Altres" les entitats han contestat:

 • No en fem
 • Sí, excepte si va fora de Catalunya o per desig expressat per l'interessat
 • En funció de si la justificació dels fons són per institució catalana o espanyola, per exemple

Quina és la llengua d’ús habitual entre els membres de l'òrgan de govern de l’entitat? 
RespostaComptarPercentatge
Només català 67 57.76%  
Més català que castellà 35 30.17%  
Més castellà que català 8 6.90%  
Només castellà 5 4.31%  
Altres situacions 1 0.86%  
NS/NC 0 0.00%  
Enquestes12

En quina llengua es redacten els documents de difusió i els materials de les activitats?
RespostaComptarPercentatge
Només català 74 63.79%  
Més català que castellà 22 18.97%  
Bilingües 10 8.62%  
Més castellà que català 5 4.31%  
Només castellà 3 2.59%  
NS/NC 2 1.72%  
Enquestes13

L'entitat dóna facilitats a les persones treballadores i/o voluntàries per aprendre o perfeccionar el català?
RespostaComptarPercentatge
Sí  36 31.03%  
No  26 22.41%  
No aplicable  41 35.34%  
NS/NC 13 11.21%  
Enquestes14

El web de l'entitat està en català? 
RespostaComptarPercentatge
Sí, només està disponible en català 69 59.48%  
No, no està disponible en català 6 5.17%  
El web és multilingüe i inclou la llengua catalana 31 26.72%  
NS/NC 10 8.62%  
Enquestes15
Quines necessitats diríeu que té la vostra entitat en matèria lingüística?

Resum de les respostes (els textos es mostren tal com han estat redactats per les entitats, sense corregir-los. Únicament s'han eliminat aquelles parts que podien identificar l'entitat):

 • Persones capacitades per a la correcció
 • Formació continuada per a treballadors per a millorar el català en general, i en l'àmbit laboral en particular.
 • Poc ús del català entre els membres de l'entitat, malgrat que tots tenim coneixement del català.
 • Revisió i correcció de textes.
 • En la pràctica, no sempre és possible revisar a fons els textos abans de la seva publicació. A més, algunes de les persones que els escriuen no estan prou mentalitzades de la importància d'escriure'ls correctament.
 • Tienir un supor de correcció i bona linguistica per tal que, sobretot, el material de difusió i notes de premsa siguin totalment correctes.
 • Un revisor.
 • Ens agradaria tenir un servei de correcció en català pel material didàctic que creem.
 • Poder tenir el programa de nòmines i contractes en català.
 • Perfeccionar el nivell d'alguns dels membres de la junta.
 • No necessitem ajuda en la majoria de les actuacions
 • Quan elaborem informes per a les famílies trobem diferents nivells de català però en general hi ha moltes faltes, ens cal fer sempre una feina de supervisió en aquest aspecte.
 • Millora en l'expressió escrita
 • No té necessitats.
 • REDACCIO DE TEXTES Y D'ESCRITS
 • Més formació en català escrit. Estaría bé donar la possibilitat de donar una formació per obtenció del nivell c dins de les pròpies entitats
 • Revisió, correcció i adequació lingüística de la llengua catalana en els projectes pedagògics i educatius que es realitzen.
 • Esporàdicament, la correcció d'alguns textos.
 • Correctors
 • Un perfeccionament en les correccions dels documents. Molts programes no presten l'opció de correcció de català.
 • Una mica de tot
 • entitat per corregir documents puntuals
 • Hem fet ús, sovint, del servei de correcció de textos del Consorci Normalització Lingüística. Ara fa temps que no ho hem fet, i no sabem si encara es dóna aquest servei que resultava prou útil.
 • També fem servir traductors on-line per passar textos del CAT al CAST o a l'inversa, que després òbviament corregim... les eines de traducció on-line (diccionaris, etc.) són útils per poder millrar de forma quotidiana i àgil els nostres redactats.
 • l'anglès
 • Que els voluntaris tinguin, en general, un nivell de català més alt de l'actual.
 • Poder oferir formació a les famílies dels nostres usuaris.
 • millorar el català (escrit i oral) de la persona de secretaria.
 • Majoritàriament en facilitar a les famílies que ens entenguin (alhora de realitzar reunions ens trobem que ens demanen que canviem l'idioma).
 • No considero que tinguem cap necessitat en matèria lingüística. El nostre col•lectiu està format majoritàriament per gent de parla catalana, i integrem sense cap mena de problemes a la gent castellanoparlants i a la gent que ens ve de fora d'Espanya, com poden ser anglesos, alemanys, argentins, etc...Tenim gent jove que a més a més de parlar català i castellà, dominen l'anglès
 • En materia lingüística no tenim cap necessitat.
 • Muy poca, porque todo lo desarrollamos en Castellano y no tenemos problemas
 • mas cursos de catalan los fines de semana

Respostes obtingudes l'any 2012:

 • Models de documents
 • Formació en llengua catalana.
 • Serveis de traducció de llengües europees a català.
 • Personal per a la redacció i correcció de textos
 • Eines de correcció i consulta. Recursos gratuïts de correcció lingüística.
 • Correcció de documents destinats a la difusió d'activitats o projectes.
 • Suport de les institucions per promoure el foment de l'ús de la llengua en català.

Amb la col·laboració de:

cultura_h3