Recursos Estratègia PMF Què és una anàlisi DAFO?

Què és una anàlisi DAFO?

Imatge d'una llibreta L’anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats) ens donarà un diagnòstic sobre l’estat de la nostra entitat tant a nivell intern com extern. L’anàlisi es fa sobre dos eixos diferents:

 • Nivell extern i intern: tindrem en compte aquelles amenaces o oportunitats que venen de fora així com les mancances o fortaleses de la nostra entitat a nivell intern.
 • Aspectes positius i negatius: caldrà que detectem tant els aspectes positius que internament i externa ens beneficien així com els aspectes negatius que ens perjudiquen internament i ens amenacen externament.

Amb aquests dos eixos, l’anàlisi evita que oblidem els aspectes externs, sovint menystinguts, i els aspectes positius de què ja gaudim per tal que els puguem potenciar com cal.

Dimensió interna:

 • Fortaleses: què ens diferencia de les altres entitats? Què és allò que millor sabem fer? Comptem amb un equip estable de voluntaris? Què podem aportar?
 • Debilitats: tenim els recursos tècnics i materials que necessitem? Quins problemes ens trobem de forma recurrent en la nostra gestió?

En la dimensió interna, cal incloure únicament allò que té directament a veure amb la nostra entitat: gestió, recursos humans i materials, etc. No podrem oblidar elements relacionats amb:

 • La nostra trajectòria
 • La nostra estructura jurídica
 • La nostra estructura organitzativa
 • Les nostres capacitats: allò que fem especialment bé
 • Els recursos de què disposem

Dimensió externa:

 • Oportunitats: a quines noves necessitats del nostre entorn estem capacitats per respondre? Tenim una bona imatge ja creada al nostre entorn? Som coneguts?
 • Amenaces: qui fa el mateix que nosaltres i ho fa millor? Quins canvis en l’entorn ens poden perjudicar?

En la dimensió externa haurem de valorar elements com ara:

 • La competència.
 • La relació amb els proveïdors i amb els socis, clients o donants.
 • Les tendències actuals en les àrees social, econòmica, tecnològica, etc.
 • La competència
 • La relació amb els proveïdors i amb els socis, clients o donants
 • Les tendències actuals en les àrees social, econòmica, tecnològica, etc.

Exemples:

DIMENSIÓ INTERNA DIMENSIÓ EXTERNA
Fortaleses Debilitats Amenaces Oportunitats
 • Equip molt motivat
 • Equip estable de voluntaris
 • Treballadors amb experiència en presentació de projectes
 • Dificultats en la gestió comptableElevat index de baixes de socis
 • No tenim material de difusió
 • Poques donacions
 • Empreses del nostre entorn amb dedicacions similars
 • Apareixen serveis nous que poden substituir els que nosaltres donem
 • Tenim una bona imatge externa
 • Nous usuaris potencials al barri

Un cop fet l'anàlisi, caldrà que passem a les accions estratègiques: poden les nostres fortaleses ajudar-nos a aprofitar les oportunitats? Poden ajudar-nos a encarar les amenaces?

Per això, transformarem el quadre anterior en un quadre on plasmarem les estratègies que volem seguir per a millorar la nostra situació.

ANÀLISI DE L'ENTORN
Amenaces Oportunitats
Debilitats

Estratègies de supervivència:
corregir debilitats per encarar les amenaces

Estratègies de reorientació:
aprofitar les oportunitats per corregir les debilitats

Fortaleses

Estratègies defensives:
afrontar amenaces per mantenir les fortaleses.

Estratègies ofensives:
aprofitar les oportunitats per millorar les fortaleses