Projectes Entitats en català! Models jurídics Resultats de l'enquesta 2014

Resultats de l'enquesta 2014

Resultat de les enquestes. 

Diagnòstic de l'ús del català a les entitats no lucratives: 

L'enquesta sobre l'estat del català a les entitats permet establir un primer mapa d'usos i necessitats lingüístiques al sector no lucratiu.

Fins a data 30/11/2014, varen obtenir-se 107 respostes. Els resultats obtinguts han estat els que resumim tot seguit.


Tipologia Activitat
Indiqueu en quina tipologia s'inscriuen de forma principal les vostres activitats.
RespostaNombrePercentatge
Intervenció social (A1) 15 14.02%  
Sensibilització (A2) 5 4.67%  
Educació en el lleure (A3) 8 7.48%  
Educació i formació (A4) 7 6.54%  
Informació i orientació (A5) 2 1.87%  
Promoció del voluntariat (A6) 1 0.93%  
Cooperació (A7) 3 2.80%  
Ambiental (A8) 3 2.80%  
Esportiva (A9) 8 7.48%  
Cultural (A10) 18 16.82%  
Religiosa (A11) 1 0.93%  
Altre  10 9.35%  
Dona i salut
Salut i prevencio
Defensa dels drets.
Biblioteca
Col·legi professional
Associacionisme empresarial
Veïns i veïnes
Participació ciutadana
Reivindicació drets col·lectiu prejubilats i jubilats
Repartiment d'aliments
NS/NC 3 2.80%  
No completat o no mostrat 23 21.50%  
1

Tipologia Destinataris
Indiqueu el proncipal col•lectiu destinatari de les vostres activitats.
RespostaNombrePercentatge
Dones (dones) 2 1.87%  
Gent gran (gran) 3 2.80%  
Infants i joves (infan) 13 12.15%  
Persones amb discapacitat (disca) 7 6.54%  
Persones d'altres orígens / persones immigrades (imm) 1 0.93%  
Persones amb addiccions (add) 1 0.93%  
Persones amb problemes de salut mental (salut) 1 0.93%  
Persones amb malalties o afeccions (malal) 4 3.74%  
Persones en risc d'exclusió (exclu) 5 4.67%  
Públic general (gener) 33 30.84%  
Altre  9 8.41%  
Poble, dirigents i comunicadors
Estudiants universitaris
Professionals liberals
Empresaris/es
Formacio, salut , dones
Federats d'esports d'hivern
Prejubilats i jubilats 
Tots els anteriors col·lectius
NS/NC 5 4.67%  
No completat o no mostrat 23 21.50%  
2

Forma jurídica
Indiqueu quina és la forma jurídica de la vostra entitat
RespostaNombrePercentatge
Associació (A1) 65 60.75%  
Fundació privada (A2) 11 10.28%  
Fundació pública (A3) 3 2.80%  
Cooperativa (A4) 1 0.93%  
NS/NC 4 3.74%  
No completat o no mostrat 23 21.50%  
3

Àmbit territorial
Indiqueu quin és el vostre àmbit territorial d'actuació
RespostaNombrePercentatge
Barri o districte (A1) 10 9.35%  
Municipal (A2) 17 15.89%  
Comarcal (A3) 11 10.28%  
Provincial (A4) 10 9.35%  
Autonòmic (A5) 23 21.50%  
Estatal (A6) 3 2.80%  
Internacional (A7) 6 5.61%  
NS/NC 4 3.74%  
No completat o no mostrat 23 21.50%  
4

A l'hora d'escriure documentació en català, les persones treballadores i/o voluntàries...
RespostaNombrePercentatge
No tenen coneixements de català (1) 0 0.00%  
Tenen pocs coneixements de català (2) 5 4.67%  
Tenen coneixements suficients de català (3) 37 34.58%  
Tenen coneixements avançats de català (4) 35 32.71%  
NS/NC 0 0.00%  
No completat o no mostrat 30 28.04%  
5

Hi ha alguna persona treballadora o voluntària amb formació específica per a la correcció i/o redacció en català?
RespostaNombrePercentatge
Sí (Y) 36 33.64%  
No (N) 40 37.38%  
NS/NC 1 0.93%  
No completat o no mostrat 30 28.04%  
6

L'entitat valora el coneixement del català en la contractació de personal? 
RespostaNombrePercentatge
Sí (A1) 43 40.19%  
No (A2) 5 4.67%  
No aplicable (A3) 25 23.36%  
NS/NC 4 3.74%  
No completat o no mostrat 30 28.04%  
7

Quina és la llengua d’ús habitual dels usuaris dels serveis i/o activitats de l’entitat?
RespostaNombrePercentatge
Només català (1) 19 17.76%  
Més català que castellà (2) 41 38.32%  
Més castellà que català (3) 15 14.02%  
Només castellà (4) 0 0.00%  
Altres situacions (5) 1 0.93%  
NS/NC 1 0.93%  
No completat o no mostrat 30 28.04%  
8

Quines?
NombrePercentatge
Resposta  1 0.93%  
A Catalunya, més català que castellà. A la resta de l'Estat i a l'estranger, més castellà que català.
NS/NC 0 0.00%  
No completat o no mostrat 106 99.07%  

En quina llengua es redacten els documents interns de l’entitat? 
RespostaNombrePercentatge
Només català (1) 49 45.79%  
Més català que castellà (2) 16 14.95%  
Més castellà que català (3) 6 5.61%  
Només castellà (4) 0 0.00%  
Altres situacions (5) 4 3.74%  
NS/NC 0 0.00%  
No completat o no mostrat 32 29.91%  
9

L'entitat té models estàndard en català dels documents més habituals?
RespostaNombrePercentatge
No en tenim (1) 15 14.02%  
Els hem elaborat nosaltres mateixos (2) 55 51.40%  
Els hem extret de la web (3) 2 1.87%  
Altres (4) 1 0.93%  
NS/NC 2 1.87%  
No completat o no mostrat 32 29.91%  
10


Les factures, rebuts, tiquets de caixa, etc. s'emeten com a mínim en català?
RespostaNombrePercentatge
Sí (A1) 60 56.07%  
No (A2) 4 3.74%  
Les factures i/o rebuts s'emeten en la llengua de preferència del soci o usuari (A3) 8 7.48%  
Altre  2 1.87%  
No emetem aquests documents
Com a mínim no, només en català
NS/NC 1 0.93%  
No completat o no mostrat 32 29.91%  
11

Quina és la llengua d’ús habitual entre els membres de l'òrgan de govern de l’entitat? 
RespostaNombrePercentatge
Només català (1) 40 37.38%  
Més català que castellà (2) 22 20.56%  
Més castellà que català (3) 8 7.48%  
Només castellà (4) 2 1.87%  
Altres situacions (5) 2 1.87%  
NS/NC 1 0.93%  
No completat o no mostrat 32 29.91%  

12


En quina llengua es redacten els documents de difusió i els materials de les activitats?
RespostaNombrePercentatge
Només català (1) 38 35.51%  
Més català que castellà (2) 15 14.02%  
Bilingües (3) 8 7.48%  
Més castellà que català (4) 4 3.74%  
Només castellà (5) 0 0.00%  
NS/NC 4 3.74%  
No completat o no mostrat 38 35.51%  
13

L'entitat dóna facilitats a les persones treballadores i/o voluntàries per aprendre o perfeccionar el català?
RespostaNombrePercentatge
Sí (A1) 17 15.89%  
No (A2) 17 15.89%  
No aplicable (A3) 25 23.36%  
NS/NC 10 9.35%  
No completat o no mostrat 38 35.51%  
14

El web de l'entitat està en català? 
RespostaNombrePercentatge
Sí, només està disponible en català (A1) 36 33.64%  
No, no està disponible en català (A2) 2 1.87%  
El web és multilingüe i inclou la llengua catalana (A3) 21 19.63%  
NS/NC 10 9.35%  
No completat o no mostrat 38 35.51%  
15

Quines necessitats diríeu que té la vostra entitat en matèria lingüística?
 • La nostra entitat treballa molt pel reconeixement i ús diari de la llengua catalana (tot i que no ens dediquem) però crèiem que és part de la inclusió social del nostre col·lectiu, la gent immigrada. 
 • La nostra entitat necessita més material didàctic i més facilitats pel reconeixement de cursos, també reconeixement (diplomes, certificats, proves de nivell)dels voluntaris que dediquen molt temps a estudiar l'idioma català.
 • Correcció de textos
 • Sobretot temes de correccio del català.
 • Disposar de traductors automàtics, sobre tot per l'anglès. I de persones revisores de les traduccions.
 • Assessorament
 • Traducció i correcció de textos
 • Sería interessant proporcionar formacions de redacció per als treballadors que pot ser no tenen tant vocabulari en català.
 • Potser algún servei de correcció per alguns casos puntuals
 • Poder presentar sol·licituds en anglès per accedir a fons i programes europeus 
 • Poder presentar sol·licituds en català per accedir a fons i programes europeus
 • La llengua majoritària dels infants i alguns monitors/es és el castellà. Tot i així, a l'esplai predomina el català com a llengua d'us intern de l'esplai.
 • Perfeccionament de la llengua catalana i la seva ortografia.
 • Amb el tema de canvi de junta estem mirant de corregir tots els texts que enviem abans de fer-los arribar als socis. Els revisem, però no som experts per a corregir-ho tenint la certesa que estan bé al 100%, n'estem segurs que s'escapen errades.
 • Nosaltres, com el curs passat, necessitaríem un lloc on ens poguessin corregir tot el material que redactem en català amb l'objectiu que estigués tot correcte.
 • Correcció d'algun document
 • Més cursos del Consorci per la Normalització Lingüística gratuïts, per voluntaris i usuaris.
 • Correctors
 • Millora i mantneiment en el nivell d'escritura i redactat en català.
 • Acudim a la plataforma lingüística del districte per la normalització
 • Són gent gran. Conscienciar l'esprit per fer les coses bé i l'escriptura és una d'elles
 • No ho definiria com una necessitat, però penso que sí que seria molt interessant poder disposar de diferents recursos relacionats amb la difusió de l'entitat com, per exemple, l'ús adequat del vocabulari a emprar segons la tipologia i grau de formalitat que correspongui.
 • Correctors electrònics de català, que no en dispossem
NS/NC 40 37.38%  
No completat o no mostrat 38 35.51%