Projectes Entitats en català!

Normativa que afecta les entitats

Normativa que ens afecta!

Normativa genèrica que afecta les associacions

D’àmbit català

 • Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques - DOGC núm. 5123, de 2 de maig. Versió consolidada
 • Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública - DOGC núm. 6780, de 31 de desembre
 • Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya - DOGC núm. 5288, de 31 de desembre. Versió consolidada
 • Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament de Justícia les funcions traspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions- DOGC núm. 5056, de 25 de gener
 • Decret 206/1999, de 27 de juliol. Reglament d'organització i funcionament del Registre d'associacions - DOGC núm. 2944, de 3 d'agost
 • Decret 202/1987, de 19 de maig. Associacions de pares d'alumnes - DOGC núm. 854, de 19 de juny - Decret 197/1987, de 19 de maig. Associacions d'alumnes - DOGC núm. 854, de 19 de juny
 • Ordre JUS/37/2015, de 2 de març, per la qual es crea el Cens d'associacions i fundacions vinculades a partits polítics, vinculat als registres d'associacions i fundacions de la Generalitat de Catalunya - DOGC núm. 6826, de 9 de març
 • Ordre JUS/150/2015, de 21 de maig, per la qual es dóna publicitat a la relació de taxes vigents que gestiona el Departament de Justícia - DOGC núm. 6881, de 28 de maig

D’àmbit estatal

 • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació - BOE núm. 73, de 26 de març. Versió consolidada
 • Reial decret 949/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Nacional d'Associacions - BOE núm. 255, de 24 d'octubre
 • Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d'utilitat pública - BOE núm. 11, de 13 de gener
 • Resolució de 26 de març de 2013, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria per la qual es va aprovar el Pla estatal de comptabilitat de les entitats sense finalitats lucratives - BOE núm. 86, de 10 d'abril

Normativa genèrica que afecta les fundacions

D’àmbit català

 • Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública- DOGC núm. 6780, de 31 de desembre
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern - DOGC núm. 6780, de 31 de desembre. Correccions d'errades al DOGC núm. 6822, de 3 de març de 2015 i DOGC núm. 6846 de 8 d'abril de 2015. Versió consolidada
 • Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques - DOGC núm. 5123, de 2 de maig. Versió consolidada
 • Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya - DOGC núm. 5288, de 31 de desembre. Versió consolidada
 • Ordre JUS/150/2015, de 21 de maig, per la qual es dóna publicitat a la relació de taxes vigents que gestiona el Departament de Justícia - DOGC núm. 6881, de 28 de maig
 • Ordre JUS/37/2015, de 2 de març, per la qual es crea el Cens d'associacions i fundacions vinculades a partits polítics, vinculat als registres d'associacions i fundacions de la Generalitat de Catalunya - DOGC núm. 6826, de 9 de març
 • Ordre JUS/281/2006, de 6 de juny, per la qual es determinen els formularis i les condicions per a la presentació dels comptes anuals de les fundacions en suport digital o per via telemàtica- DOGC núm. 4651, de 9 de juny

D’àmbit estatal

 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern- BOE núm. 295, de 10 de desembre. Versió consolidada
 • Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions- BOE núm. 310, de 27 de desembre. Versió consolidada
 • Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 10 d'octubre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge- BOE núm. 307, de 24 de desembre. Versió consolidada

 

Normativa específica 

Voluntariat

La Llei del voluntariat i foment de l’associacionisme va ser aprovada el 31 de juliol de 2015. La Llei consolida el model català del voluntariat i defineix conceptes clau com ara voluntariat, entitat de voluntariat, programa de voluntariat...

Recursos:

Protecció de la infància i l’adolescència

Des de l’1 de setembre de 2015, en virtut de la Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció de la infància i l’adolescència, totes les persones que vulguin exercir professions que impliquin contacte habitual amb menors han d’acreditar que no tenen antecedents penals per delictes de caràcter sexual.

En aquest sentit, les entitats han de demanar un certificat negatiu del Registre de Delinqüents sexuals a tot el personal contractat o voluntari que treballi en contacte amb menors. 

Per facilitar aquest tràmit, les entitats tenen la possibilitat de demanar aquesta acreditació de forma agrupada per a tot el seu personal contractat i també per a les persones voluntàries, sempre que:

 • Aportin presencialment o per correu postal la documentació requerida.
 • Comptin amb l’autorització per part de les persones afectades.

Recursos

Llei de transparència

L’1 de juliol de 2015 va entrar en vigor la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Les entitats sense ànim de lucre afectades directament per aquesta Llei són les que segueixen:

 • Fundacions del sector públic.
 • Persones jurídiques que perceben fons públics per a funcionar o per a dur a terme llurs activitats.
 • Entitats privades que rebin ajuts o subvencions per més de 100.000€ anuals.
 • Reben subvencions o ajuts per més de 5.000€ anuals i els ingressos de les quals procedeixen almenys en un 40% de subvencions o ajuts públics.
 • Entitats adjudicatàries de contractes del sector públic.

Recursos

Normativa relacionada amb els grups d’interès

Arran de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014) sorgeix la necessitat de regular l’activitat de les persones, empreses i entitats que, per la seva voluntat d’influir sobre polítiques públiques, siguin considerades grups d’interès. Així, es publiquen les següents normatives:

 • Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic - DOGC núm. 6924, de 30.07.2015.
 • Resolució JUS/2104/2015, de 21 de setembre, per la qual s'aproven els models de formularis electrònics de sol·licituds d'inscripció/esmenes de la inscripció de grups d'interès davant el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic - DOGC núm. 6963, de 25.09.2015.
 • Acord GOV/82/2016, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d'interès i ètica pública - DOGC núm. 7148, de 23.06.2016.

L’any 2015, es crea el Registre de Grups d’interès, al qual s’han d’inscriure persones i organitzacions que duen a terme activitats amb la voluntat d’influir en l’elaboració de lleis o en l’elaboració i aplicació de polítiques públiques. Això inclou també les xarxes i plataformes que, sense tenir personalitat jurídica, duen a terme aquest tipus d’activitats.

Un grup d’interès no inscrit en el Registre com a norma general  no podrà mantenir contacte amb alts càrrecs i autoritats públiques. No obstant, excepcionalment, aquest contacte es podrà donar, sempre que es formalitzi per mitjà del model normalitzat, el compromís a realitzar la inscripció dins dels 10 dies següents.

Protecció de dades personals

 • Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades)
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre per el que s´aprova el Reglamentde desenvolupament de la LOPD (àlies “El Reglament o RLOPD”).
 • Instruccions de l´Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • Llei 34/2002, d´11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (àlies “La LSSI”): comunicacions comercials electròniques.
 • Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions.

Recursos

Llengua catalana

 • Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística
 • Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (concretament, l'article 128-1 de Drets lingüístics de les persones consumidores que estableix que:

  1. Les persones consumidores, en llurs relacions de consum, tenen dret, d'acord amb el que estableixen l'Estatut d'autonomia i la legislació aplicable en matèria lingüística, a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin.
  2. Les persones consumidores, sens perjudici del respecte ple al deure de disponibilitat lingüística, tenen dret a rebre en català:
  a) Les invitacions a comprar, la informació de caràcter fix, la documentació contractual, els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres documents que hi facin referència o que en derivin.
  b) Les informacions necessàries per al consum, l'ús i el maneig adequats dels béns i serveis, d'acord amb llurs característiques, amb independència del mitjà, format o suport utilitzat, i, especialment, les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i la seguretat.
  c) Els contractes d'adhesió, els contractes amb clàusules tipus, els contractes normats, les condicions generals i la documentació que hi faci referència o que derivi de la realització d'algun d'aquests contractes.
  3. La Generalitat ha de vetllar pel foment en les relacions de consum de l'ús de la llengua occitana, denominada aranès a l'Aran, dins de l'àmbit territorial de l'Aran, on és llengua pròpia.