Diagnòstic de gestió Què és l'eina

Què és l’eina d'autodiagnòstic de la gestió?

793987_pen Què és l'eina?

L’eina d’autodiagnòstic de la gestió associativa i de fundacions neix en el marc del projecte 3Creix.cat, com a eix central de l’actuació amb la qual Suport Associatiu es proposa impulsar la millora de la gestió en les entitats no lucratives catalanes i estatals.

Un ampli qüestionari de 9 àrees, per aprendre mentre responem:

L’eina consisteix en una aplicació que conié un qüestionari estructurat en 9 àrees d’entre 10 i 20 preguntes cadascuna. Existeixen dos nivells diferents entre els quals les entitats poden triar en funció de les seves necessitats i expectatives:

2 nivells segons la dimensió de l'entitat:

 • El nivell bàsic conté preguntes adreçades a qualsevol tipus d’entitat amb independència de les seves dimensions.
 • El nivell avançat, a més de les qüestions incloses en el nivell bàsic, conté algunes preguntes enfocades a avaluar aspectes més profunds de la gestió de l’entitat i, per tant, generalment s’adreçaran a entitats mitjanes i grans o amb d’estructures organitzatives més complexes.

Utilitat per a les entitats

Les preguntes van encaminades a analitzar l’estat de l’entitat en relació amb els diferents àmbits de la gestió, amb el triple objectiu de:

  1. Fomentar la reflexió sobre l’estat de la gestió mitjançant el procés de resposta al qüestionari: el contingut mateix del qüestionari obligarà a l’entitat a reflexionar sobre l’estat de la gestió a la seva entitat. Això permetrà a l’entitat:
   • Identificar aquells elements de la gestió que no està tenint en compte o no ho està fent convenientment.
   • Detectar els punts més febles a fi d’implementar mesures correctores i establir un procés de millora.
   • Incorporar elements nous elements a considerar.
   • Detectar els punts més forts a fi de poder-los reforçar i aprofitar-los per d’altres activitats o serveis o bé pel conjunt de l’entitat.
   • Comptar amb una orientació per conèixer quins són els punts cabdals a cadascuna de les àrees de la gestió que l’entitat hauria de tenir resolts i que hauria d’abordar de globalment. Cada pregunta inclourà l’enunciat i una breu ajuda o ampliació de l’enunciat que permetrà que l’usuari contextualitzi la pregunta i en comprengui l’abast. Per tant, el mateix procés de resposta constituirà un procés d’aprenentatge i reflexió.
  2. Col·laborar a la millora de la gestió mitjançant les respostes que l’eina donarà un cop es tanqui el qüestionari: un cop tancat el qüestionari, l’entitat podrà veure els seus resultats acompanyats d’un text per a cadascuna de les àrees on se li recomanaran itineraris formatius i recursos adients per incrementar les seves competències en la matèria analitzada.
  3. L’eina permet també que cada entitat compari els seus resultats.
   • Visualitzar l’evolució de la gestió: com que l’entitat podrà tornar a contestar més endavant (i tantes vegades com vulgui) el qüestionari, tindrà l’oportunitat de comprovar l’estat de gestió de l’entitat i la seva evolució al llarg del temps a través de la realització periòdica del mateix qüestionari. Així podrà verificar si les millores proposades han incidit en la millora de la gestió.
   • Comparar-se amb altres: l’eina també permetrà la comparació amb d’altres entitats. Es podrà realitzar ja sigui de forma global, sectorial o per dimensió.

A qui s’adreça

L’eina d’autodiagnòstic de la gestió s’adreça a entitats no lucratives, amb independència de la seva forma jurídica i de si són entitats de primer, segon o tercer nivell. No obstant això, l’objectiu de l’eina és col·laborar a la millora de la gestió de les entitats fent especial èmfasi en les entitats petites i mitjanes, considerant que són aquelles que, per norma general, tenen més recorregut per incrementar les seves capacitats en les diferents àrees de gestió.