Diagnòstic de gestió

enquesta3

Eina online per a l'autodiagnòstic de la gestió a les entitats no lucratives

L'eina d'autodiagnòstic permet que les entitats avaluïn l'estat de la seva gestió en els àmbits econòmic, jurídic, d'òrgans de govern, estratègia, etc.

  • Analitza l'estat de l'entitat en relació amb les diferents àrees de la gestió.
  • Detecta els punts forts per poder-los consolidar i localitza els punts febles que us cal corregir.
  • Troba idees innovadores que us permetran millorar la vostra gestió.

 

Amb l'eina d'autodiagnòstic, les entitats podran comparar els seus resultats per àrees amb les estadístiques de la resta d'entitats participants, mantenint sempre la més estricta confidencialitat. 

Alhora, també podran comparar els resultats obtinguts per l'entitat al llarg del temps, a fi de poder avaluar també l'èxit dels plans de millora que es duguin a terme.

Per saber-ne més sobre l'eina d'autodiagnòstic...