Normativa que afecta les entitats

Normativa que ens afecta!

Normativa genèrica que afecta les associacions

D’àmbit català

D’àmbit estatal

Normativa genèrica que afecta les fundacions

D’àmbit català

D’àmbit estatal

 

Normativa específica 

Voluntariat

La Llei del voluntariat i foment de l’associacionisme va ser aprovada el 31 de juliol de 2015. La Llei consolida el model català del voluntariat i defineix conceptes clau com ara voluntariat, entitat de voluntariat, programa de voluntariat...

Recursos:

Protecció de la infància i l’adolescència

Des de l’1 de setembre de 2015, en virtut de la Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció de la infància i l’adolescència, totes les persones que vulguin exercir professions que impliquin contacte habitual amb menors han d’acreditar que no tenen antecedents penals per delictes de caràcter sexual.

En aquest sentit, les entitats han de demanar un certificat negatiu del Registre de Delinqüents sexuals a tot el personal contractat o voluntari que treballi en contacte amb menors. 

Per facilitar aquest tràmit, les entitats tenen la possibilitat de demanar aquesta acreditació de forma agrupada per a tot el seu personal contractat i també per a les persones voluntàries, sempre que:

Recursos

Llei de transparència

L’1 de juliol de 2015 va entrar en vigor la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Les entitats sense ànim de lucre afectades directament per aquesta Llei són les que segueixen:

Recursos

Normativa relacionada amb els grups d’interès

Arran de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014) sorgeix la necessitat de regular l’activitat de les persones, empreses i entitats que, per la seva voluntat d’influir sobre polítiques públiques, siguin considerades grups d’interès. Així, es publiquen les següents normatives:

L’any 2015, es crea el Registre de Grups d’interès, al qual s’han d’inscriure persones i organitzacions que duen a terme activitats amb la voluntat d’influir en l’elaboració de lleis o en l’elaboració i aplicació de polítiques públiques. Això inclou també les xarxes i plataformes que, sense tenir personalitat jurídica, duen a terme aquest tipus d’activitats.

Un grup d’interès no inscrit en el Registre com a norma general  no podrà mantenir contacte amb alts càrrecs i autoritats públiques. No obstant, excepcionalment, aquest contacte es podrà donar, sempre que es formalitzi per mitjà del model normalitzat, el compromís a realitzar la inscripció dins dels 10 dies següents.

Protecció de dades personals

Recursos

Llengua catalana